Xếp đa hình qua lỗ giảm dần tập PHCN bàn tay

5254702mn_xdhg_160_000d_xep_da_hinh_qua_lo_giam_dan

Giá: 170.000 đ

Tập phân biệt màu sắc, hình dạng, cử động khéo léo các ngón tay, …